Logo l@te
Logo URV
Avaluació continuada del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de les tecnologies mòbils

Avaluació continuada del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de les tecnologies mòbils

2017 - 2018

En el present projecte es pretén introduir un instrument d’auto-avaluació amb suport digital (aplicació Socrative) com a element d’innovació docent en l’assignatura de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament que s’imparteix en 3 graus d’Educació. L'objectiu principal és millorar el rendiment de l'alumnat a l’assignatura, així com introduir les TIC com un element innovador dins del procés didàctic i motivar l’atenció i la participació a l’aula. Amb aquest propòsit, es planteja que els alumnes responguin un seguit de qüestions breus sobre els continguts treballats a classe de manera continuada durant l'assignatura. S'espera que aquesta metodologia promogui una millora en el rendiment dels estudiants que realitzen les auto-avaluacions, en comparació amb els resultats obtinguts en cursos anteriors. Aquesta eina promou una major interacció professorat-alumnat, així com una major atenció i motivació per part de l’estudiant. També s'espera que la satisfacció de l’estudiant  amb la proposta d’innovació docent sigui elevada.

Participants

Nom Centre
Alexandra Cosi Muñoz Dept. Psicologia (URV)
Mireia Calvo Monné Dept. Psicologia (URV)
José L. Lázaro Cantabrana Dept. Pedagogia (URV)
Sílvia Molina Roldán Dept. Pedagogia (URV)
Paula Morales Hidalgo Dept. Psicologia (URV)
Núria Voltas Moreso Dept. Psicologia (URV)

Programa d'ajuts

Ajuts Innovació docent ICE URV 2017

Objectiu general (OG) 1: Millorar el rendiment de l’alumnat a l’assignatura Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament.

Objectius específics (OE):

OE 1: Augmentar l’auto-percepció de competència i reduir l’ansietat associada a la situació avaluativa.

OE 2: Desenvolupar la competència de l’estudiant per gestionar el seu propi aprenentatge.

OG 2: Introduir les TIC com a element innovador dins del procés didàctic

OE 3: Introduir les TIC com a eina docent per promoure l’auto-avaluació continuada.

OE 4: Promoure la interacció professor-alumne.

OG 3: Motivar l’atenció i la participació a les classes per part de l’alumnat.

Projecte innovació