Logo l@te
Logo URV
COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent

COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent

Ref. 2014 ARMIF 00039

2014 - 2016

La formació dels futurs mestres ha de trobar l’equilibri entre la formació teòrica i la pràctica, intentant que aquesta darrera sigui el més propera possible a la realitat que trobaran als centres educatius, un cop comenci la seva trajectòria professional. Aquesta realitat l’entenem com un context complex i canviant sobre el qual cal indagar per tal de transformar la pràctica a partir d’una anàlisi crítica i reflexiva que afavoreixi la innovació i la millora constants. El treball col·laboratiu entre el professorat universitari i els docents que desenvolupen la seva activitat professional als centres educatius d’infantil i primària esdevé una combinació ideal per potenciar el treball per competències i llur desenvolupament, alhora que faciliti la creació de coneixement vinculat a la pràctica real dels futurs mestres. Poder treballar la teoria amb simulacions d’escenaris educatius reals afavorirà l’excel·lència en el procés de formació inicial del doble grau de mestre.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Martí Universitat Rovira i Virgili
Francesc Marc Esteve Mon Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Janaina M. de Oliveira Universitat Rovira i Virgili
Teresa Sancho Vinuesa Universitat Oberta de Catalunya
Héctor Viñas Sauch Departament d'Ensenyament

Programa d'ajuts

Objectiu general:

Dissenyar i desenvolupar una estratègia formativa i d’avaluació basada en la simulació de contextos i situacions reals, per afavorir el desenvolupament de la CDD en els estudiants de doble titulació del grau de mestres.

Objectius específics:

O.1. Definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració permanent entre la universitat i els centres educatius d’infantil i primària per a la millora de la formació dels estudiants de doble titulació de mestres (doble titulació infantil i primària) en CDD.

O.2. Incorporar la simulació d’escenaris reals de situacions d’ensenyament aprenentatge usant les TIC i emprant estratègies de resolució de problemes i de casos per a desenvolupar.

O.3. Definir una eina i una estratègia per a recollir evidències del desenvolupament de la CDD durant les estades dels estudiants a les escoles incorporar a les estades dels estudiants a l’escola (pràcticum).

O.4. Desenvolupar una estratègia per sistematitzar el procés de l’avaluació de la CDD durant la formació inicial (tant a la universitat com a l’escola).

La metodologia seleccionada per al present projecte, per la seva adequació i conveniència, és la “Educational Design Research” (EDR) o investigació basada en el Disseny Educatiu. Aquesta s’entén com un procés sistemàtic d’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’una intervenció (un programa formatiu, un producte o un procés) com a solució a un problema educatiu complex. És necessari superar el dèficit pràctic de la investigació en tecnologia educativa, considerant-la més com un procés que com una eina, i abordant la seva complexitat des d’una visió sistemàtica i des de la col·laboració, generant valors que guiïn el seu ús per als professionals.

Considerem l’EDR com a una metodologia mixta i dinàmica, en què hi ha decisions ja preses i altres que es generen al llarg del procés. Això justifica que hi hagi concrecions metodològiques que no es puguin decidir i fer explícites a priori. L’EDR no és quelcom entre allò qualitatiu i allò quantitatiu i no es pot definir pels mètodes que utilitza, sinó per l’objectiu que persegueix: desenvolupament d’innovació fonamentada.

Publicacions:

  • Lázaro, J.L. & Gisbert-Cervera, M.(2015). El desarrollo de la competencia digital docente a partir de una experiencia piloto de formación en alternancia en el Grado de Educación. Educar, 51 (2), 321-348.
  • Lázaro, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2015). Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència digital del docent. Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació1(1), 48-63.
  • Lázaro, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2015, Maig). Rúbrica per l’avaluació de la competència digital docent. Retrived from: http://www.slideshare.net/lateurv/rubrica-cd

 

Comunicacions:

  • Lázaro, J.L., Gisbert, M. & Palau, R. (2016) La Formación en Competencia Digital de los docentes mediante una estrategia de colaboración entre instituciones. EDO, Barcelona, Espanya.
  • Lázaro, J.L.;  González, J.; Camacho, M.; Gisbert, M.(2014) La formación inicial y permanente en competencia digital del profesorado: una experiencia de colaboración interinstitucional. XVII Congreso Internacional EDUTEC: El Hoy y el mañana junto a las TIC, Córdoba, Espanya.
  • Lázaro, JL.; Gisbert Cervera, M.; Palau, R. & Esteve-González, V.(2016) Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona, Espanya.