Logo l@te
Logo URV
Observ@COMDID: e-Observatori per el desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent en l'educació Infantil, Primària i secundària

Observ@COMDID: e-Observatori per el desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent en l'educació Infantil, Primària i secundària

RTI2018-096815-B-I00

2019 - 2022

Durant les dues últimes dècades s'han desenvolupat i impulsat diferents programes, tant des del Govern de l'Estat com des de les comunitats autònomes, per dotar de recursos tecnològics als centres d'Educació infantil, primària i secundària, amb dos propòsits principals: millorar la connectivitat de els centres a la xarxa i actualitzar els mitjans i recursos digitals per a ser utilitzats en les aules. Tots aquests programes han tingut un gran impacte en el context educatiu. No obstant això, aquest escenari no garanteix que el professorat en exercici tingui desenvolupada la seva Competència Digital Docent (CDD) al nivell que caldria per incorporar de manera adequada aquests recursos en els processos formatius ni al seu desenvolupament professional com a docent. Tampoc tenim evidències suficients del nivell de desenvolupament de la seva CDD ni de l'aplicació, des del punt de vista didàctic, que aquests professionals fan de les tecnologies digitals en la seva pràctica diària. En aquest projecte proposem crear un observatori de referència en xarxa que estudiï i defineixi l'estat actual de la CDD del professorat, traient partit del learning analytics i proposant solucions per als professionals en actiu i per als que estan en procés de formació inicial. La metodologia es detalla en la memòria cientificotècnica i es basa en un enfocament tant quantitatiu com qualitatiu, en què s'implementen instruments per mesurar la CDD tant autopercebuda com avaluada, així com l'observació a l'aula de professors mitjançant el videoanàlisi. L'objectiu final hauria de ser millorar l'ús que fan els docents de les tecnologies digitals en la seva pràctica professional de manera que ofereixin una formació de més qualitat en les competències bàsiques del segle XXI. Tot això, com a resultat, espera ajudar al futur dels estudiants en el domini de les tecnologies digitals, capacitat bàsica fonamental, a l'altura de la llengua, la lectura, l'escriptura i el càlcul que ha de permetre als ciutadans desenvolupar les competències fonamentals per viure i participar de manera activa una societat cada vegada més digitalitzada.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Jose Benito Holgado García Universitat Rovira i Virgili
Ramon Fèlix Palau Martin Universitat Rovira i Virgili
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Juan Francisco Álvarez Herrero Universidad de Alicante
Luís Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Mar Gutiérrez-Colón Plana Universitat Rovira i Virgili
Janaina Minelli de Olivera Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Mireia Usart Rodriguez Universitat Rovira i Virgili
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Carme Grimalt Álvaro Universitat Rovira i Virgili
Jordi Mogas Recalde Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Giménez Universitat Rovira i Virgili
Despoina Schina Universitat Rovira i Virgili
Cristina Valls Bautista Universitat Rovira i Virgili
Virginia Larraz Rada Universitat d'Andorra
Juan Silva Quiroz Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC CIIET de la Universidad de Santiago de Chile
Patricia Henríquez Coronel Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Monica Kaechele Obreque Universidad Católica de Temuco

Programa d'ajuts

La finalitat del projecte és crear un observatori per tal d'avaluar la CDD, i així generar i oferir estratègies de millora de la relació entre el nivell de desenvolupament de la CDD dels docents i la tipologia d'usos dels mitjans i recursos digitals a els centres i aules d'educació primària i secundària. La pregunta general d'investigació és: Existeix una correlació directa entre el nivell de desenvolupament de la CDD del professorat en exercici d'Educació Infantil, primària i secundària i el tipus d'aplicació didàctica que ells fan de les TIC a l'aula? En relació a la pregunta general d'investigació es plantegen quatre objectius generals i els seus respectius específics:

 • OG1. Realitzar una anàlisi sistemàtica en profunditat de totes les publicacions indexades a WoS i SCOPUS, ERIC i Emerald Insight entre els anys 2008-2018 relacionades amb la CDD i amb l'ús didàctic dels mitjans i recursos TIC als centres escolars ia les aules.
  • OE.1.1. Analitzar les principals conclusions de les investigacions publicades entre 2007-2017 sobre el desenvolupament de la CDD del professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària en exercici.
  • OE.1.2. Analitzar els indicadors d'ús didàctic de les TIC en els centres i aules d'Educació Infantil, Primària i Secundària a partir de les evidències de les investigacions.
 • OG2: Analitzar el nivell de CDD del professorat d'educació infantil i primària i secundària en exercici, a partir d'una mostra representativa,) de l'Estat Espanyol.
  • OE. 2.1 Avaluar el nivell de CDD del professorat d'educació infantil i primària en exercici de l'Estat Espanyol.
  • OE. 2.2. Analitzar l'ús didàctic que el professorat fa de les TIC en el centre escolar ia l'aula.
  • OE.2.3. Analitzar la relació entre el desenvolupament de la CDD del professorat i el grau de maduresa digital del centre.
 • OG3. Dissenyar i desenvolupar un observatori digital permanent de CDD a partir de l'anàlisi sistemàtica del nivell de CDD del professorat d'educació infantil i primària i secundària.
  • OE3.1. Dissenyar un observatori per poder sistematitzar i de manera contínua les dades sobre l'avaluació de la CDD.
  • OE3.2. Desenvolupar una estratègia d'anàlisi de dades basada en tècniques de Teaching Analytics
 • OG4: Analitzar la relació que hi ha entre el perfil de desenvolupament (per nivells i dimensions) de la CDD del professorat d'educació infantil i primària i secundària en exercici i la tipologia.
  • OE. 4.1. Analitzar la tipologia d'aplicacions didàctiques de les TIC en funció de les dimensions i els nivells de la CDD d'aplicacions didàctiques amb l'ús de les TIC que aquests realitzen en la seva pràctica docent amb la finalitat de crear un repositori de pràctiques de referència.

Per desenvolupar aquesta investigació, les dades seran recollides dins el paradigma híbrid proposat per Strijbos i Fischer (2007) que afirmen que l'apreciació i comprensió d'una metodologia que uneixi i no davant les existents, porta al desenvolupament d'una fusió de perspectives d'investigació quantitativa i qualitativa (Suthers, 2005) que pot enriquir el resultat final molt més que la visió limitada d'enfocaments purament qualitatius o quantitatius. Durant els tres anys que es preveuen de desenvolupament del projecte d'investigació, aquest es divideix en tres fases. 

La fase inicial de revisió conceptual i bibliogràfica es realitzarà mitjançant meta-anàlisi; seguint a Abrami et alt. (2011), si la mida de la mostra no és prou gran per evitar resultats estadístics no significatius, l'anàlisi sistemàtica en profunditat es realitzarà mitjançant la utilització de tècniques qualitatives en lloc d'estadístiques. Aquest procés, tot i que començarà el mes 1 del projecte, no respondrà a un marc temporal tancat ja que la fonamentació teòrica i conceptual del projecte ha d'anar incorporant tots aquells resultats i referents que es vagin publicant i resultin rellevants per al nostre objecte d'estudi.

 La segona fase seguirà una metodologia Design-Based Research (DBR) (De Benito i Salinas, 2016) per dissenyar i desenvolupar un observatori permanent, a partir de l'anàlisi sistemàtica del nivell de CDD del professorat d'educació infantil, primària i secundària. En el nostre estudi, les dades quantitatives s'obtindran primer utilitzant un disseny d'investigació quasi-experimental mitjançant la implementació del COMDID i COMDID-A entre d'altres, per identificar les característiques i variables involucrades, els registres de l'activitat en el aula per part dels subjectes que pertanyen a la mostra, i les dades qualitatives que es recuperar a de les observacions a l'aula mitjançant una eina de videoanàlisi.

Finalment, d'acord amb el paradigma de la Teoria de l'Activitat (Karasavvidis, 2009), i amb l'ús de Learning Analytics procedent de les dades del vídeo-anàlisi per analitzar la relació que hi ha entre el perfil de desenvolupament de la CDD del professorat i la tipologia d'aplicacions didàctiques amb l'ús de les TIC que aquests realitzen en la seva pràctica docent amb la finalitat de crear un repositori de pràctiques de referència.

Llibres

 • Gisbert Cervera, M., & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2020). De las aulas a los espacios globales para el aprendizaje. Barcelona: Octaedro, S.L.

Articles

 • Mogas, J., Palau, R., Lorenzo, N., & Gallon, R. (2020). Developments for Smart Classrooms: Schools Perspective and Needs. International Journal of Mobile and Blended Learning, 12(4), 34-50. http://doi.org/10.4018/IJMBL.2020100103
 • Ralda, A. & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2020). La evaluación de actividades competenciales mediante un sistema  de videoanálisis: educación no formal con Ninus. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 38 (2), 59-68. https://bit.ly/3lgc7GF
 • Schina, D., Esteve-González, V., Usart, M., Lázaro-Cantabrana, J. L., & Gisbert, M. (2020). The Integration of Sustainable Development Goals in Educational Robotics: A Teacher Education Experience. Sustainability12(23), 10085. https://doi.org/10.3390/su122310085
 • Sanromà-Giménez, M., Lázaro Cantabrana, J. L., Usart Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2021). Design and Validation of an Assessment Tool for Educational Mobile Applications Used with Autistic Learners. Journal of New Approaches in Educational Research, 10(1). https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.574
 • Paz-Saavedra, L.E., Gisbert Cervera, M., & Usart-Rodríguez, M. (2022). Competencia digital docente, actitud y uso de tecnologías digitales por parte de profesores universitarios (Teacher digital competenceattitude and use of digital technologies by university professors)Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 63, 93-130. https://doi.org/10.12795/pixelbit.91652
 • Gisbert-Cervera,M., Usart,M., & Lázaro-Cantabrana,J.L. (2022). Training pre-service teachers to enhanced digital education. European Journal of Teacher Education. https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2098713
 • Marimon-Martí,M., Romeu-Fontanillas,T., Ojando-Pons,E., & Esteve-González,V. (2022). Competencia Digital Docente: autopercepción en estudiantes de educación[Teacher Digital Competence: self-perception in education students]. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 65, 275-303. https://doi.org/10.12795/pixelbit.93208
 • Verdú-Pina, M., Lázaro-Cantabrana, J. L., Grimalt-Álvaro, C. y Usart, M. (2023). El concepto de competencia digital docente: revisión de la literatura. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 25, e11, 1-13. https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e11.4586
 • Verdú-Pina, M., Usart, M., Grimalt-Álvaro, C. y Ortega-Torres, E. (2023). Students' and teachers' digital competence in a Valencian network of cooperative schools. Revista Aloma, 41(1), 71-82. https://doi.org/10.51698/aloma.2023.41.1.71-82

Capítols de llibre

Comunicacions

 • Grimalt-Álvaro, C., Usart, M., & Esteve-González, V. (4 – 11 de juny de 2020). La Competencia Digital Docente desde una perspectiva de género. Estudio de caso en el máster interuniversitario de tecnología educativa. XVIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2020) & IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2020). Universitat d’Alacant (UA), País Valencià.
 • Verdú-Pina, M., Usart, M., y Grimalt-Álvaro, C. (10-16 de juny de 2021). Diseño y validación de un cuestionario de usos de las tecnologías digitales para docentes de educación infantil, primaria y secundaria. [Presentación oral]. IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC. (INNOVAESTIC 2021). Universitat d’Alacant (UA), País Valencià.

Difusió