Logo l@te
Logo URV
X-PRESS@'T: L'ús educatiu del so per a la millora i transferència de l'aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilingües.

X-PRESS@'T: L'ús educatiu del so per a la millora i transferència de l'aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilingües.

2007/ARIE/00058

2008 - 2009

Actualment, els centres educatius s’enfronten al gran repte professional de gestionar la diversitat i complexitat social i cultural existent, per convertir-la en una oportunitat de millora i de creixement col•lectiu.

La llengua, element essencial, esdevé canal de comunicació i cohesió alhora que eix vertebrador d’ aquesta societat plurilingüe i multicultural. Dins aquest context, el projecte d' innovació "X-press@’T es marca com objectiu prioritari millorar l'aprenentatge de la llengua oral a partir de l'ús didàctic del so (podcasting) i potenciar alhora la transferència d’aquests aprenentatges a les diferents àrees lingüístiques. A partir de la creació d' un equip de recerca multidisciplinar (Universitat, Secundària, Primària, EOI) i la implicació directa d' institucions educatives (Inspecció, Servei de Llengües –SGLIC- i ICE) ens proposem iniciar un procés transversal que vol ser pioner en l' ús del Podcast amb la finalitat de generar, mitjançant propostes d' actuacions a l' aula, nous models que ens permetin assolir estàndards de qualitat i millora en l’aprenentatge de la llengua oral.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Martí Universitat Rovira i Virgili
Luís Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Olga Esteve Ruescas Universitat Pompeu Fabra
Manolita Cid Espuny EOI Amposta
Marta Prat Filella IES Vila-seca
Joan Lluís Valls Calzada Inspecció Educativa. Departament d'Educació
Carme Tinoco Moreno Servei de Lengües. Departament d'Educació
Isabel Coll Marco IES Fonts del Glorieta
Araceli Subirats Ferré CEIP Ramón y Cajal
Carme López Romero IES Salvador Vila-seca

1. Reflexionar sobre què i com ha de ser l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral a l’era digital. Aprofundir en la metodologia pertinent i guiar el professorat i alumnat en el procés d’adaptació als nous mitjans.

2. Fomentar la innovació i recerca educativa en els centres de primària, secundària i EOIs pel que respecta a l’ús del so en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües per tal d’obtenir millors resultats per part de l’alumnat.

3. Desenvolupar la competencia comunicativa dels alumnes dins i fora de l’aula mitjançant l’ús del so.

4. Afavorir l’ús de les TIC a l’aula en un context plurilingüe.

5. Avaluar l’índex d’impacte del podcasting a l’aula i valorar la idoneïtat i l’efectivitat del seu ús per tal de dur a terme futures accions de recerca i aplicació.

6. Fomentar la col.laboració i la construcció conjunta de coneixements entre els participants del projecte mitjançant xarxes de cooperació i la creació i consolidació de comunitats virtuals d’aprenentatge.

7. Establir ponts de diàleg i xarxes comunes de col.laboració entre Universitat, institucions com els Serveis Lingüístics i la Inspecció de Llengües Estrangeres per compartir i intercanviar coneixements i recursos en el context de l’ensenyament i aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilíngües. 

Aquest és un projecte pràctic, basat en el treball cooperatiu entre tots els agents que en formen part. La metodologia pràctica suposa que cada component de cada grup de nivell educatiu (primària, secundària, EOI i universitat) apliqui i provi els materials innovadors a la seva aula. A partir de posar en comú aquestes experiències amb tot el grup, la comunicació i els materials es fan extensius a la resta de grups que conformen el nivell macro o global, per tal de configurar una comunitat virtual innovadora que utilitzi totes les potencialitats que els continguts de podcasting puguin aportar en una millora de la qualitat de l’ensenyament de la llengua oral.