Logo l@te
Logo URV
EPPAL: El Portafolis digital com a eina de suport en el model de Pràctiques en Alternança de doble titulació

EPPAL: El Portafolis digital com a eina de suport en el model de Pràctiques en Alternança de doble titulació

2015ARMIF00028

2016 - 2018

La vinculació amb la pràctica escolar és un element clau en la formació del Mestre a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili. Les assignatures de pràctiques externes es basen en la pràctica reflexiva i es desenvolupen d’acord a un model formatiu per competències.

L’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) és considerat un element transversal d’aquest model, tota la comunitat educativa disposa d’un conjunt d’eines com és el cas del portafolis digital (e-portafoli) que afavoreix el seguiment i avaluació d'aques model de pràctiques.

És necessari aplicar un conjunt de canvis i adaptacions curriculars i metodològics en el treball dels professors, tutors i estudiants, per determinar com fer la recollida, la gestió i l’avaluació de les evidències vinculades a les competències, en un model de pràctiques en alternança.

Aquest projecte pretén donar criteris i accions per tal de millorar la planificació, seguiment i avaluació de les pràctiques externes en alternança en el programa formatiu de doble titulació, amb l’ús del portafolis digital (e-portafoli) com a eina de suport i millora.

En aquest projecte hi participen docents de cinc escoles de tres municipis que representen una mostra de la tipologia d'escoles de la demarcació de Tarragona: escola pública en entorn rural (El Catllar), escola concertada (Tarragona) i escola pública en entorn urbà (Tarragona i Reus). També comptem amb l’assessorament d’una professora de la Universitat de Montreal, experta en pràctiques en alternança. L’equip de treball de la URV està format pel degà de la facultat, un responsable acadèmic dels graus d’infantil i primària, que és coordinador del pràcticum en aquests graus i dos investigadors a temps complet que amb un perfil metodològic i tècnic.

Es té previst treballar amb estudiants durant dos períodes de pràctiques, un en mobilitat al primer quatrimestre i l'altre en alternança durant tot el curs. Aquest fet, ens permetrà analitzar l'evolució del model de pràctiques amb el portafolis digital i aplicar les millores en nous processos.

Els resultats del projecte es concretaran en diferents propostes però l’impacte més directe serà sobre el procés de segument i d’avaluació de les pràctiques en alternança, aportant eines i mecanismes per evidenciar una veritable i operativa avaluació per competències, portada a terme de forma compartida entre tots els agents que intervenen en el desenvolupament de les mateixes.

Participants

Nom Centre
Luis Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Jose Maria Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado Garcia Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Francesc Seritjol Marimon Escola l'Agulla. El Catllar
Judit Hernández Escoda Escola Dr. Alberich i Casas. Reus
Núria Ramiro Garcia Escola Dr. Alberich i Casas. Reus
Ramon Jordi Escrichs Cueto Col·legi Mare de Déu del Carme. Tarragona
Anna Maria Altadill Casas Escola de pràctiques de Tarragona
Antònia Morales Jodar Escola de pràctiques de Tarragona
M. Elena Romero Barranco Col·legi Mare de Déu del Carme. Tarragona
Ignasi Duch Gavaldà Escola Sant Pere i Sant Pau. Tarragona
Montserrat Barragán Rubio Escola de pràctiques de Tarragona
Annie Malo Université de Montréal
Sergi Roura Planas Universitat Rovira i Virgili

OG1: Establir els trets fonamentals de les pràctiques en alternança, tenint en compte la seva relació amb altres matèries i per tal d’utilitzar el portafolis digital en el seu desenvolupament, el seguiment i la tutoria de pràctiques, identificant les possibles adaptacions del model formatiu planificat al programa de doble titulació.

OG2: Definir tots els elements que ha d’integrar el portafolis per tal que l’alumne sigui autònom en la gestió de les evidències aportades i vinculades a les competències demanades en les pràctiques.

 

Respecte als objectius específics:

OE1: Establir els requisits dels tutors pels dos tipus de pràctiques a partir de la identificació de les competències que s’esperen d’ells des de la perspectiva lingüística, de l’acció tutorial, didàctica i tecnològica.

OE2: Optimitzar l’estructura actual del portafolis en funció dels requisits identificats a l’hora d’establir la programació del cinquè curs i les mateixes condicions de les pràctiques en alternança.

OE3: Identificar els factors claus que ajudin a l’autogestió de les evidències per part de l’estudiant i faci del portafolis una veritable eina per a la reflexió i l’aprenentatge autònom.

OE4: Definir el conjunt específic de rúbriques i indicadors per l’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en les pràctiques en alternança.

OE5: Optimitzar el  procediment per a la recollida i la validació de les evidències aportades pels alumnes en les pràctiques en alternança.

OE6: Analitzar de forma col·laborativa amb els possibles ocupadors la funció i l’estructura del portafolis com a eina de suport per a facilitar la inserció professional dels egressats.

El projecte continua utilitzant la metodologia de recerca basada en el Disseny Educatiu o Educational Design Research (EDR). Aquesta metodologia s'entén com un procés sistemàtic d'anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d'una intervenció (un programa formatiu, un producte o un procés) com a solució a un problema educatiu complex (Reeves, Mckenney i Herrington, 2011; Van den Akker et al., 2006; Plomp i Nieveen, 2009). La EDR pretén extreure principis de disseny que serveixin de guia per a ulteriors investigacions o intervencions directes amb programes específics. EDR combina la pretensió de superar el dèficit pràctic de les investigacions educatives i basa el seu desenvolupament a fer partícips a tots els stakeholders des del principi del procés (Amiel i Reeves, 2008).

Com a resum, a partir del treball col·laboratiu del grup de recerca, el mètode a utilitzar té quatre fases diferenciades: diagnòstic, disseny i planificació, implementació, avaluació i propostes de millora.

Així, es portaran a terme tres accions fonamentals:

 

A) Determinar  la situació de partida i planificar el període experimental  a partir de tres accions:

 

1. Caracteritzar el perfil dels tutors de facultat i de centre respecte a: les competències a treballar al llarg de les pràctiques,  la seva competència digital, les característiques del context i els requisits d’un procés de formació en alternança.

2. Identificar els requisits, tant pels tutors de facultat i de centre com pels estudiants, per fer pràctiques en mobilitat amb la integració del portafolis digital.

3. Establir les fases i accions a desenvolupar al llarg del període experimental, amb la documentació necessària per portar a terme aquestes accions.

 

 

 

 

Entrevistes en profunditat, qüestionaris i anàlisi documental

B) Execució del pla d’acció, recollint les dades amb els instruments i indicadors establerts.

C) Seguiment i avaluació dels resultats.

Reunions de seguiment per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les accions i els resultats obtinguts en relació amb  els objectius de cadascuna de les fases del projecte.

Indicadors i criteris compartits

 

El grup de treball estarà format per: professorat i responsables acadèmics i de mobilitat de la facultat, una professora de la Universitat de Montreal (Canadà) experta en formació en alternança, mestres de centres educatius d’infantil i primària, estudiants universitaris en pràctiques i tècnics del Servei de Recursos Educatius amb la Unitat de Suport Metodològic de la URV.

Comunicacions:

  • Marqués, L.; Sánchez-Caballé, A. & Esteve-González, V. (2018).  El uso del portafolios digital como herramienta de seguimiento durante el proceso de prácticas en alternancia con estudiantes de educación. REDINE, Madrid, Spain
  • Schina, D.; Esteve-González, V. & Usart, M. (2018).  Gender differences in students' feedback and performance in Scratch programming. REDINE, Madrid, Spain