Logo l@te
Logo URV
Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent.

Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent.

Ref. 2015 ARMIF 00035

2016 - 2018

El projecte que es presenta és la continuació de l’ARMIF00039 en el que s’ha treballat la definició i validació de la rúbrica de la Competència Digital Docent (CDD) així com el procés de formació dels estudiants de doble titulació d’educació infantil i primària en aquesta competència. Aquest procés s’ha relacionat, especialment, amb els períodes del pràcticum I i II. Ara proposem un projecte que té com a objectiu general continuar aquest procés, a partir dels pràcticums III i IV, però dissenyant i desenvolupant el procés d’avaluació de la CDD i el procés de certificació d’aquesta des de la Universitat. Per aconseguir certificar la CDD es continuarà treballant de manera estreta amb els centres escolars i els mestres d’aquests centres a la vegada que s’ha configurat una comissió internacional d’experts que ens ajudin a contrastar i validar tant el procés com tots els resultats que es vagin obtenint. Els principals resultats esperats del projecte són: validar tot el procés de desenvolupament i formació en CDD per a la doble titulació a partir dels quatre períodes de pràcticum, desenvolupar i validar una eina d’avaluació de la CDD i desenvolupar i pilotar el procés de certificació d’aquesta competència como a part del currículum de formació inicial dels estudiants de la doble titulació. La previsió és que una vegada validat tot el procés es podrà transferir a la resta de les universitats catalanes. 

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Teresa Sancho Vinuesa Universitat Oberta de Catalunya
Montse Guitert Catasus Universitat Oberta de Catalunya
Virginia Larraz Rada Universitat d'Andorra
Anna Pérez Pallejà Departament d'Ensenyament
Francesc Marc Esteve Mon Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
Adolfina Pérez García Universitat de les Illes Balears

Objectiu general:

Dissenyar i implementar una estratègia per a l’avaluació i la certificació de la CDD dels estudiants de doble
titulació del grau de mestres.


Objectius específics:

O.1. Dissenyar i implementar un instrument per avaluar la CDD a partir de la rúbrica de la CDD dels estudiants de doble titulació del grau de mestres.
O.2. Dissenyar i implementar una estratègia d’avaluació conjunta de la CDD entre els centres educatius i la URV dels estudiants de doble titulació del grau de mestres.
O.3. Dissenyar i validar un procés de certificació de la CDD per part de la URV durant els estudis de grau.

La metodologia seleccionada per al present projecte, per la seva adequació i conveniència, és la “Educational Design Research” (EDR) o investigació basada en el Disseny Educatiu (Van den Akker et al., 2006). Aquesta s’entén com un procés sistemàtic d’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’una intervenció (un programa formatiu, un producte o un procés) com a solució a un problema educatiu complex (Plomp & Nieveen, 2009).

És necessari superar el dèficit pràctic de la investigació en tecnologia educativa, considerant-la més com un procés
que com una eina, i abordant la seva complexitat des d’una visió sistemàtica i des de la col·laboració, generant valors que guiïn el seu ús per als professionals (Amiel & Reeves, 2008).

Considerem l’EDR com a una metodologia mixta i dinàmica, en què hi ha decisions ja preses i altres que es generen al llarg del procés. Això justifica que hi hagi concrecions metodològiques que no es puguin decidir i fer explícites a priori. L’EDR no és quelcom entre allò qualitatiu i allò quantitatiu i no es pot definir pels mètodes que utilitza, sinó per l’objectiu que persegueix: desenvolupament d’innovació fonamentada (Bereiter, 2002).