Logo l@te
Logo URV
COMPTIU: Competències transversals bàsiques per a la incorporació a la universitat

COMPTIU: Competències transversals bàsiques per a la incorporació a la universitat

2007 - 2007

Dins del marc de l'harmonització europea en el que estan immerses totes les universitats, és fonamental tenir la màxima informació possible dels alumnes per tal de poder dissenyar el seu procés de formació. No només aquella part que serà en presència del professor, sinó també aquella altra de treball autónom. Hem de fer el pas de considerar el procés d'aprenentatge no com un procés col•ectiu, sinó com un procés individual.

El projecte es desenvoluparà a les Facultats de Ciències de l'Educació de la UdL i de la URV peró amb la finalitat de què les conclusions siguin d'utilitat per a qualsevol àrea de coneixement universitària.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Angel-Pio González Soto Universitat Rovira i Virgili
Carme Borbonés Bresco Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado Garcia Universitat Rovira i Virgili
José Luís Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Luís Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Sofía Isus Barado Universitat de Lleida
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Jordi Coiduras Rodríguez Universitat de Lleida

El principal objectiu del projecte ha estat definir les competències bàsiques que neccessiten els alumnes per poder realitzae la transició de l'àmbit de l'educació secundària a la universitat.

  1. Generar xarxes de trebail col•aboratiu i comunitats d'aprenentatge interdisciplináries, interuniversitáries i interdepartamentals per tal de crear coneixement al voltant del procés de transició Secundária-Universitat.
  2. Analitzar les expectatives i la realitat que es troba l'alumne quan arriba a la Universitat en factors que poden incidir a la docéncia

  3. Definir les competéncies transversals básiques a tenir en compte a l'hora de fer la transició Secundária­Universitat
  4. Dissenyar i desenvolupament un instrument basat en les TIC que ens permeti fer l'avaluació del nivel! d'adquisició d'aquestes competéncies a l'arribada a la Universitat.

  5. Validar l'instrument dissenyat per poder garantir el seu nivel! d'eficiéncia.

  6. Generar estratégies i adaptar metodologies docents per poder incorporar els diferents instruments en el procés de planificació docent.

El projecte es fonamenta en el desenvolupament d'estratégies de treball col·laboratiu aplicant alguns deis principis de la gestió de la qualitat 1 la millora continua: la obtenció d'evidencies i dades, conéixer les expectatives i necessitats.

En quant al métode ens basarem en l'anomenat "cicle de Deming" o de millora continua, el qual té quatre fases: planificació, acció, avaluació i optimització.

Respecte a l'obtenció d'evidencies 1 dades es fará un repull de tota la informació i els indicadora que hi hagi disponibles 'en relació a competéncies básiques per a I'accés a la Universitat aixi con, la recollida d'informació deis alumnes de totes les meterles de primer que participen en aquest projecte le qual cosa ens permetrá realitzar un diagnóstic de la situado de la que partim.

En relació al coneixement deis usuaris (estudiants) és fará una identificació de les seves expectatives, necessitats grau de satisfacció amb diferents aspectes del procés docent i deis recursos i•materials en els primers dies d'interacció amb la Universitat.

Comunicacions

  • Cela, J.M., Arias, I. & Esteve-González, V. (2009). COMPTIU:Competencias transversales básicas para la incorporación a la universidad. En Actas congreso EDUTEC 2009: Sociedad del conocimiento y el medio ambiente: sinergia científica y las TIC generando desarrollo sostenible. Manaus, Brasil.