Logo l@te
Logo URV
PR@CTIC: Seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques

PR@CTIC: Seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques

LM044743

2016 - 2016

Aquest projecte parteix de les necessitats que comparteixen les facultats de Ciències de l'Educació de les UdG, UdL, URV i UVic en relació a la planificació i organització de l'assignatura de pràctiques dels graus de Mestre. El problema comú té relació amb:

- La formació dels tutors del centre de pràctiques i la facultat

- El seguiment dels alumnes als centres de pràctiques

Per aquest motiu es pretén crear un grup de treball interuniversitari amb característiques geogràfiques semblants i problemes compartits per tal de fomentar la difusió i la transferència de bones pràctiques en relació a aquesta assignatura.

 

Participants

Nom Centre
Luís Marqués Molías URV
Mercé Gisbert Cervera URV
Josep Benito Holgado Garcia URV
Jose Maria Cela Ranilla URV
M. Jose Valls Gabernet UdL
Carme Jové Deltell UdL
Montserrat Casanovas Català UdL
Jordi Luís Coiduras Rodriguez UdL
Muntsa Calbó Angrill UdG
Miquel Alsina Tarrés UdG
Margarida Falgàs Isern UdG
Josep M. Serra Bonet UdG
Olga Pedragosa Xuclà UVic

Programa d'ajuts

Agència de Gestió d'ajuts Universitaris i de Recerca

Objectius generals:

O.1. Identificar els elements claus que determinen el perfil dels tutors de pràctiques en el context universitari i dels centres educatius.

O.2. Establir els criteris bàsics per generar un Pla de Formació de tutors de facultat i de centres educatius per les pràctiques dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària.

O.3. Determinar els aspectes rellevants en la utilització d'eines telemàtiques, com el portafoli electrónic i els sistemes de videoconferencia, en el desenvolupament, seguiment i la tutoria de pràtiques.

O.4. Generar estratègies per tal de poder portar a terme una avaluació continuada en el procés de pràctiques i basat en la utilització d'aquestes eines telemàtiques

O.5. Pomoure la creació d'un centre de recursos virtual compartit per les quatre universitats.

O.6. Promoure la creació d'una xarxa de treball col·laboratiu interuniversitària amb participació de les autoritats educatives per tal de promoure la innovació i la recerca al voltant del procés de les pràctiques dels graus de Mestre.

El mètode a utilitzar té quatre fases fonamentals diferenciades, amb la finalitat de poder elaborar un diagnòstic o "estat de la qüestió" de la realitat de la que partim.

A) Establir la situació de partida i planificar el període experimental a partir de tres accions:

  1. Identificar el perfil dels tutors de facultat i de centre respecte a les competències a assolir pels alumnes al llarg de les pràctiques externes.
  2. Descriure el porcés de seguiment del període de pràctiques des de la perspectiva dels tutors de centre, de facultat i dels alumnes.
  3. Establir les accions a desenvolupar al llarg del període experimental.

B) Execució del pla d’acció, recollint les dades amb els indicadors establerts. Es contarà amb la participació de professors amb assignació de pràctiques en cadascuna de les universitats.

C) Seguiment i avaluació dels resultats.

D) Propostes d’implantació i/o millora en relació amb les estratègies, recursos i activitats vinculades amb la formació dels tutors i el procés de seguiment i avaluació del període de practiques.