Logo l@te
Logo URV
CREDEFIS: Centre de Recursos Virtual per a la Docència de qualitat en Educació Física.

CREDEFIS: Centre de Recursos Virtual per a la Docència de qualitat en Educació Física.

2002MQD/47

2004 - 2002

A l’actualitat existeix un gran nombre de portals web, on cadascun s’ha especialitzat en alguna tasca en concret: distribuir programari lliure, ser un punt de trobada per a tota classe d’usuaris, etc.

El Centre Virtual de Recursos (CVR) és un portal web i fou dissenyat, en la seva primera versió, per Juan Francisco Cabrera Ramos, doctorant del Centre de Referència d’Educació Avançada del “Instituto Jose Antonio Echeverria” de la Habana (Cuba), per permetre compartir diferents recursos, digitals o distribuïts per Internet, tots ells units sota un mateix eix. A més, els usuaris que volguessin participar no ho podrien fer de manera completament lliure, sinó que haurien d’estar subscrits al propi CVR sota un rol, on aquest identificaria el nivell d’accessibilitat, i per tant, quines accions hi podria realitzar

Ara bé, la filosofia del seu funcionament difereix de la majoria d’eines i portals ja existents, com pot ser el BSCW (eina que permet el treball en grup a través d’Internet o de xarxa local). Al BSCW també es requereix que els usuaris estiguin registrats –sense cap tipus de rol, excepte l’administrador, és clar,- i on els recursos es dipositen en una sèrie de carpetes on d’altres usuaris també hi poden accedir, si així s’estableix. El CVR, en canvi, presenta tots els recursos sota un mateix sac i s’extreuen d’aquest segons les indicacions expresses de l’usuari. És a dir, cada recurs serà qualificat sota una sèrie de conceptes a l’hora d’incorporar-lo al CVR perquè, a posteriori, la resta d’usuaris puguin trobar-lo si han especificat algun concepte que descriu el mateix recurs.

El CVR no tan sols preveu aquesta eina de gestió de recursos, sinó que també preveu una sèrie d’eines i funcionalitats per a la coordinació i comunicació entre els diferents usuaris.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Joaquín Galea Castaño Universitat Rovira i Virgili
Tàrek Lutfi Gilabert Universitat Rovira i Virgili
Andreu Martí Aguilar Universitat Rovira i Virgili
Luís Marqués Molias Universitat Rovira i Virgili
Saturnino Gimeno Martín Universitat Rovira i Virgili
José Maria Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Oleguer Camerino Foguet Universitat de Lleida
Pedro García López Universitat Rovira i Virgili

Objectiu general:

Dissenyar, crear i desenvolupar un Centre de Recursos Virtual Interuniversitari, basat en tecnologies de xarxa, que potenciï la docència de qualitat en l’Educació Física, per a que esdevingui un espai de referència per a la cooperació entre professors i alumnes d´Educació Física de les universitats catalanes.

Objectius específics:

EIX 1: Disseny, desenvolupament i implementació del CRV.

O1: Dissenyar, crear i desenvolupar d’un Centre de Recursos Virtual interuniversitari per a potenciar la docència de qualitat en l’àrea de l’Educació Física, transferible a altres àrees de coneixement.
O2: Potenciar el desenvolupament d’una cultura basada en la col·laboració i l’intercanvi de recursos com elements clau per a potenciar la qualitat de la docència universitària i l’aprenentatge autònom dels estudiants universitaris en l’àmbit de l’Educació Física.
O3: Definir, elaborar i implementar mecanismes, estratègies i instruments per a avaluar i analitzar la utilització d’un Centre de Recursos Virtual com a element de suport als processos d’ensenyament-aprenentatge desenvolupats en l’àmbit universita.
 
EIX 2: Integració curricular del CRV. (Dissenyar, implementar i avaluar una acció formativa basada en la utilització del CRV)
 
O4: Dissenyar, implementar i avaluar una metodologia de treball col·laboratiu en un entorn tecnològic, tant a nivell docent com discent, orientat a potenciar la implicació activa de l’alumnat en el procés d’ensenyança-aprenentatge, mitjançant la utilització de les eines telemàtiques
O5: Dissenyar, desenvolupar i avaluar una acció formativa integrada en el desenvolupament d’assignatures universitàries, orientada a la capacitació de l’alumnat en i per a la utilització d’un Centre de Recursos Virtual com a eina de suport a l’autoaprenentatge i al treball col·laboratiu en entorns tecnològics.
O6: Dissenyar i produir continguts, recursos, serveis i espais d’autoformació de qualitat en l’àmbit de universitari en relació a l’Educació Física.
O7: Potenciar la creació i desenvolupament de comunitats virtuals interuniversitàries, estructurades en funció de la seva afinitat respecte a un àmbit de coneixement o matèria determinada i orientades a potenciar la comunicació i l’intercanvi d’experiències i la generació de coneixement en l’àmbit de l’Educació Física.
O8: Definir i delimitar futures línies d’investigació orientades a potenciar la utilització del Centre de Recursos Virtual en els processos d’ensenyança-aprenentatge desenvolupats en l’àmbit universitari.

Per tal de recollir dades de l’experiència d’innovació docent s’ha aplicat una metodologia d’investigació-acció i participativa. Aquesta metodologia segons Kemmis y Mctagart (1988: 42):

“…és una forma de recerca autorreflexiva portada terme per participants en situacions socials (incloent-hi les educatives) per a perfeccionar la lògica i l’equitat de:

a) les pròpies pràctiques socials o educatives en les que s’efectuen aquestes pràctiques

b) la comprensió d’aquestes pràctiques

c) les situacions en que s’efectuen aquestes pràctiques”

L’equip de treball ha elaborat una eina d’innovació curricular telemàtica (CRV) que ha estat aplicada a dos grups d’alumnes universitaris, per tal de comprovar els resultats i generar un pla de millora a nivell curricular. Aquesta eina se’ns presenta com la consecució dels resultats esperats, l’assoliment dels objectius pretesos i la rendibilitat eficient del projecte d’innovació.

Comunicacions:

  • LUTFI, T. I GISBERT, M. (2003) Centros de Recursos Virtuales para el aprendizaje. Comunicación y Pedagogía. Nº 190. Pp.9-10. ISSN: 1136-7733.
  • LUTFI, T. (2004) CREDEFÍS: Centre de REcursos virtual per a la Docència de qualitat en Educació FÍSica. Comunicació presentada a ED-MEDIA: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. June. Lugano, Switzerland.
  • MARQUÉS, L.; GIMENO, S. I LUTFI, T. (2004). CREDEFíS: Un centro de recursos virtual para la Docencia Universitaria en Educación Física. Comunicació presentada al CIDUI: Congrés Interuniversitari de Docència Universitària i Innovació.

Publicacions