Logo l@te
Logo URV
PdP: L’acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital. Un procés pel seguiment i l’avaluació de les pràctiques externes a les escoles.

PdP: L’acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital. Un procés pel seguiment i l’avaluació de les pràctiques externes a les escoles.

Ref: 2014ARMIF00032

2014 - 2016

El procés de seguiment i avaluació de les pràctiques basades en la pràctica reflexiva dels estudiants i la interacció entre ells i els seus tutors universitaris i d’escola, estan en la base d’una veritable formació del futur mestre vinculada a la realitat educativa. La disponibilitat de tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) pot afavorir aquesta formació.
Tenint en compte la perspectiva d’aquests agents que intervenen (tutors de facultat, d’escola i estudiants), aquest projecte pretén donar criteris i accions per tal de millorar el desenvolupament, seguiment i avaluació de les pràctiques externes en el programa formatiu de doble titulació, introduint l’ús del portafolis digital (e-portafoli) com a eina per la recollida d’evidències de forma reflexiva al llarg de pràctiques. Aquesta estratègia de recollida d’evidències d’aprenentatge,
juntament amb la seva validació per consens dels tutors, es converteixen en fets claus per una millor avaluació de les competències professionals dels futurs mestres.
Participen docents de quatre escoles amb uns perfils molt diferenciats de tres municipis de la demarcació de Tarragona. Es treballarà amb estudiants durant tres períodes de pràctiques externes, la qual cosa ens permetrà analitzar l’evolució dels mateixos i aplicar les millores en nous processos de pràctiques.

Participants

Nom Centre
Luís Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Josep B. Holgado García Universitat Rovira i Virgili
José Maria Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Anna Sánchez Caballé Universitat Rovira i Virgili
Escola l'Agulla, El Catllar El Catllar
Col·legi Mare de Déu del Carme, Tarragona Tarragona
Escola Dr. Alberich i Casas, Reus Reus
Escola de Pràctiques de Tarragona, Tarragona Tarragona

Programa d'ajuts

Els objectius generals són:

O.1: Determinar els aspectes clau en la utilització d’eines TAC com el portafolis digital en el desenvolupament, seguiment i la tutoria de pràctiques, tenint en compte el perfil dels tutors de pràctiques en el context universitari i dels centres educatius, tant des de la perspectiva formativa com a tecnològica.

O.2. Generar els procediments i els instruments integrats al e-portafoli per tal de portar a terme la recollida i validació de les evidències vinculades a les competències, utilitzant les rúbriques i indicadors associats a aquestes competències.

Respecte als objectius específics tenim:

O.1: Fer una descripció dels perfils dels tutors a partir de la identificació de les competències que s’esperen d’ells des de la perspectiva de l’acció tutorial i des de la perspectiva tecnològica.

O.2: Aplicar una estructura de portafolis adaptada a les accions requerides als estudiants en les pràctiques escolars.

O.3: Establir les tasques bàsiques que tant l’estudiant com els tutors haurien de fer, per tal d’utilitzar el portafolis com una veritable eina de suport a l’aprenentatge i la millora de l’acció tutorial.

O.4: Aplicar, mitjançant l’ús del portafolis, d’un conjunt de rúbriques i indicadors per l’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en les pràctiques.

O.5: A partir d’un consens entre els tutors, associar a aquest conjunt de rúbriques i indicadors un procediment per la recollida i validació de evidències.

La metodologia seleccionada per al present projecte, per la seva adequació i conveniència, és la “Educational Design Research” (EDR) o investigació basada en el Disseny Educatiu. Aquesta s’entén com un procés sistemàtic d’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’una intervenció (un programa formatiu, un producte o un procés) com a solució a un problema educatiu complex. És necessari superar el dèficit pràctic de la investigació en tecnologia educativa, considerant-la més com un procés que com una eina, i abordant la seva complexitat des d’una visió sistemàtica i des de la col·laboració, generant valors que guiïn el seu ús per als professionals.
Considerem l’EDR com a una metodologia mixta i dinàmica, en què hi ha decisions ja preses i altres que es generen al llarg del procés. Això justifica que hi hagi concrecions metodològiques que no es puguin decidir i fer explícites a priori. L’EDR no és quelcom entre allò qualitatiu i allò quantitatiu i no es pot definir pels mètodes que utilitza, sinó per l’objectiu que persegueix: desenvolupament d’innovació fonamentada.

Comunicacions:

  • Marqués-­Molías, L.; Esteve­-González, V.; Holgado-­Garcia, J.; Cela­-Ranilla, J. & Sánchez­-Caballé, A. (2016) Student perceptions of e portfolio as competence assessment during the practical training period for early childhood and primary school teaching. European Conference on eLearning. Praga, República Txeca.
  • Sánchez-Caballé, A.; Esteve-González, V.; Marqués-Molías, L.; Holgado-García, J. & Cela-Ranilla, J. (2016) La evaluación de las prácticas externas de los maestros en formación mediante el uso del portafolio digital. Corubric16. Málaga, Espanya.
  • Holgado García,J.;  Esteve González,V.; Marqués Molias, L.; Cela Ranilla, J. & Sánchez-Caballé, A. (2016) USE OF THE E-PORTFOLIO BY STUDENTS ON THE DOUBLE BACHELOR’S DEGREE IN INFANT AND PRIMARY EDUCATION. Barcelona, Espanya.
  • Marqués, L. ; Esteve-González, V.; Sánchez-Caballé, A.; Cela; J. i Holgado, J.(2016) Criteris de disseny per a l’ús del portafolis digital en la recollida i la validació d’evidència en les pràctiques externes. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona, Espanya.
  • Esteve-González, V., Sánchez-Caballé, A., Marqués, L., Holgado, J. & Cela-Ranilla, J.(2015) Diseño de un portafolio digital para la validación de competencias de los estudiantes universitarios de las prácticas externas en las escuelas. EDUTEC, Riobamba, Equador.

Portafolis del projecte